Ứng dụng

Các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng.

(KHCN)-Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực theo quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực giao thông. Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.
2. Lĩnh vực năng lượng. Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.
3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Lĩnh vực thông tin. Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.
5. Lĩnh vực y tế. Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
6. Lĩnh vực tài chính. Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
7. Lĩnh vực ngân hàng. Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước.
8. Lĩnh vực quốc phòng. Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
9. Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.
10. Lĩnh vực đô thị. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Cơ quan chủ trì: Văn phòng Chính phủ.

 Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan chủ trì từng lĩnh vực:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định theo quy định;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý;
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Định kỳ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan chủ trì quy định tại Điều 1 Quyết định này trong việc xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan liên quan thẩm định tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia của các cơ quan chủ trì quy định tại Điều 1 Quyết định này; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia;
d) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội trong việc rà soát, xác định các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
4. Bộ Tài chính chủ trì, bố trí kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động khảo sát thực trạng; xây dựng, cập nhật bộ tiêu chí, văn bản hướng dẫn cụ thể; rà soát, đánh giá về an toàn thông tin; thẩm định xác định hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn