Ứng dụng

Bộ TT&TT ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ngày 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0).

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành mới được Bộ TT&TT ban hành, áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trọng việc cung cấp giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cùng các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu áp dụng nếu thấy phù hợp.

Tài liệu này nhằm thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 1491/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phiên bản 1.0 bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tối thiểu về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Tài liệu này được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật phiên bản theo thời gian phù hợp với thực tế triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, các CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, tài liệu hướng dẫn của Bộ TT&TT nêu rõ, hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của Bộ/tỉnh cần tuân thủ gói tin để phục vụ kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để đăng tải công khai tình trạng, kết quả giải quyết thủ tục hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cũng tại tài liệu mới ban hành, Bộ TT&TT hướng dẫn cụ thể về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các gói tin gồm có: Các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gói tin đồng bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Bộ/tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, gói tin cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ giai quyết thủ tục hành chính); Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; Gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn