Chiến lược - Chính sách

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ lĩnh vực du lịch

(KHCN)-MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ LĨNH VỰC DU LỊCH  THỰC HIỆN NĂM 2019-2021 “Phát triển Du lịch theo hướng tăng trưởng xanh”
(Ban hành theo Quyết định số 1272/QĐ-BVHTTDL  ngày 12 tháng 4  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
I. Mục tiêu
1.Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, hệ thống tiêu chí du lịch tăng trưởng xanh  và  xác lập  mô  hình  lý  thuyết phát triển  du  lịch  theo hướng  tăng trưởng xanh cho các loại hình điểm đến du lịch, các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam.
2. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay.3. Xác định các định hướng, giải pháp và cơ chế chính sách nhằm đảm bảo phát triển du lịch Việt Nam bền vững theo hướng tăng trưởng xanh trên cơ sở phát huy những thành tựu của khoa học và công nghệ góp phần thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
4. Ứng dụng thí điểm mô hình du lịch tăng trưởng xanh tại một số khu, điểm du lịch quốc gia.
II. Nội dung
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh (phân biệt với du lịch xanh) và các điều kiện thực hiện; Xác định sản phẩm, loại hình du lịch tăng trưởng xanh phù hợp phát triển tại Việt Nam.
2. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí xây dựng và đánh giá khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
3. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.
4. Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh tại Việt Nam hiện nay và xác định những thách thức, rủi ro trong quá trình thực hiện.
5.  Đánh giá thực trạng và  đề  xuất  giải pháp  tăng trưởng xanh  trong hệ thống lưu trú, lữ hành, vận tải du lịch, khu vui chơi giải trí du lịch ...
6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.
7. Xác lập mô hình lý thuyết phát triển du lịchtheo hướngtăng trưởng xanh cho điểm đến du lịch tại Việt Nam đảm bảo các tiêu chí tăng trưởng xanh;
8. Thí điểm mô hình phát triển du lịch tăng trưởng xanh tại một sốđiểm, khu du lịch, tổng kết và nhân rộng.
III. Dự kiến sản phẩm
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch và hệ thống các tiêu chí xây dựng và đánh giá.
2. Báo cáo thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay.
3. Hệ thống định hướng và giải pháp đồng bộ góp phần phát triển du lịchViệt Nam bền vững theo hướng tăng trưởng xanh.
4. Mô hình lý thuyết phát triển du lịch tăng trưởng xanh cho điểm đến, khu du lịch và các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam đảm bảo các tiêu chí tăng trưởng xanh; Thí điểm áp dụng và nhân rộng.
5.  Đề  xuất  những  vấn  đề  phục  vụ  xây  dựng  chiến  lược,  quy  hoạch  kế hoạch và những chính sách quản lý phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh bền vững.
IV. Chỉ tiêu đánh giá
1. 100%kết quả của các đề tài, dự án thuộc được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
2. Kết quả nghiên cứu của các đề tài cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách, phương thức quản lý đối với cơ quan quản lý nhà nước và định hướng cho các doanh nghiệp phát triển du lịch Việt Nam bền vững theo hướng tăng trưởng xanh
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn