Đề tài

Dự án Xây dựng CSDL về bảo vệ môi trường di tích, danh lam, khu, điểm du lịch cấp Quốc gia

(KHCN)-Xây dựng CSDL về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia do Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện trong 02 năm 2016-2017

Mục tiêu của dự án là xây dựng khung và tiến hành cập nhật bước đầu CSDL về môi trường tại các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về quản lý nhà nước về môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng bộ khung CSDL môi trường bao gồm các trường dữ liệu, dựa trên khảo sát thực tế, Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan; phù hợp với những tình hình thực tiễn và các yêu cầu quản lý của Nhà nước về môi trường.
- Tổ chức điều tra, thu thập các dữ liệu thành phần về môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia
- Bước đầu cập nhật CSDL môi trường tại các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
- Tích hợp, lưu trữ và khai thác CSDL môi trường qua hệ thống phần mềm quản lý CSDL và trang web Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia
- Thiết lập mạng lưới điều tra viên và phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu và chia sẻ, phân phối thông tin trực tuyến qua hệ thống thống nhất thông qua ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác điều tra, thống kê các chỉ tiêu môi trường.
- Tổ chức thực hiện công tác thu thập và cập nhật CSDL môi trường định kỳ dựa trên các công cụ và phần mềm đã xây dựng.
- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và tại các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nói riêng; góp phần phát triển du lịch bền vững, cũng như công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích của dân tộc.

Dự án hoàn thành năm 2017

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn