Chiến lược - Chính sách

Ban hành Thông tư số 10 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

(KHCN)-Ngày 28/6/2017, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
          Thông tin từ Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về khoa học và công nghệ là nguồn thông tin chính thức phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách về khoa học và công nghệ của quốc gia, bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ của các cơ quan, tổ chức, các nhân. Thông tư gồm 06 Chương và 34 Điều gồm các nội dung cụ thể hóa các Điều 13, 14, 15 và Điều 16 của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN.
1. Quy định về Cơ sở dữ liệu thành phần KH&CN

         Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN là công cụ quan trọng và thiết yếu đảm bảo cho việc công khai, minh bạch trong hoạt động KH&CN và kết quả hoạt động KH&CN; xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, việc hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về KH&CN, phục vụ hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh vai trò đóng góp quan trọng của KH&CN đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung chính các cơ sở dữ liệu thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN được quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN đáp ứng đầy đủ chủ trương trên và yêu cầu quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm nội dung chính của 10 cơ sở dữ liệu thành phần sau:

1. Cơ sở dữ liệu về Tổ chức KH&CN.

2. Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

3. Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ KH&CN.

4. Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học.

5. Cơ sở dữ liệu Thống kê KH&CN.

6. Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ.

7. Cơ sở dữ liệu Thông tin về KH&CN trong khu vực và trên thế giới.

8. Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp KH&CN.

9. Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ.

10. Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Quy định về xây dựng, quản lý, xử lý cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Việc xây dựng, quản lý và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN được quy định theo nguyên tắc tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, bao gồm các quy định cụ thể về công việc cần thực hiện trong quá trình xây dựng, quản lý, xử lý và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN như quy định về xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung và cơ sở dữ liệu thành phần; trách nhiệm xử lý và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; các biện pháp bảo đảm an toàn cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và quy định sử dụng các bảng phân loại trong quá trình xử lý, cập nhật dữ liệu.

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định rõ Mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia (VinaREN) là nòng cốt của hạ tầng thông tin KH&CN nhằm đảm bảo đường truyền riêng, tốc độ cao, tăng tính an toàn vả bảo mật trong việc cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

3. Quy định về khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định riêng về quyền khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN đối với các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh; các tổ chức tham gia thu thập, xử lý, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN; các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội. Ngoài các đối tượng trên, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tiếp cận và sử dụng miễn phí trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN các thông tin được công bố công khai.

4. Quy định trách nhiệm của Bộ KH&CN, các bộ, ngành và địa phương

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN nêu rõ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN và phân định rõ trách nhiệm của Cục Thông tin KH&CN quốc gia là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ giao giúp Bộ trưởng thực hiện trách nhiệm quản lý  nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; trách nhiệm xây dựng, quản trị và vận hành đối với các đơn vị xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thành phần. Thông tư phân định rõ trách nhiệm  của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp bộ và cấp tỉnh trong việc xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào Cơ sở liệu quốc gia KH&CN.

Ngoài các quy định các đối tượng trên, Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các tổ chức KH&CN công lập thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trong việc cung cấp thông tin để đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

TH
Ý kiến bình luận của bạn đã được gửi!
Bật chế độ gõ tiếng Việt
Bình luận của bạn Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn