Nghiên cứu

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL

(KHCN)-Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3966/QĐ-BVHTTDL ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021.

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 sẽ làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; đề xuất nhiệm vụ và ứng dụng kết quả nghiên cứu góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển sự nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc Bộ. Đồng thời, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề nghiên cứu có tính cấp bách trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 đề ra các nhiệm vụ chung bao gồm: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần hiện thực hoá các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển của ngành, trọng tâm là các nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 92/NQ- CP ngày 08 ngày 12 tháng 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kết hợp với nghiên cứu cơ bản; coi trọng triển khai thực hiện đề tài cấp quốc gia và nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành.

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 còn đề ra các giải pháp thực hiện như: Hàng năm, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học, các lớp tập huấn về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khoa học của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng khoa học các cấp trong việc xác định và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học. Tăng cường đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính đột phá nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực tiễn quản lý và hoạt động, đảm bảo hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao…

TH
Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 sẽ làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; đề xuất nhiệm vụ và ứng dụng kết quả nghiên cứu góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển sự nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc Bộ. Đồng thời, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề nghiên cứu có tính cấp bách trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 đề ra các nhiệm vụ chung bao gồm: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần hiện thực hoá các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển của ngành, trọng tâm là các nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 92/NQ- CP ngày 08 ngày 12 tháng 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kết hợp với nghiên cứu cơ bản; coi trọng triển khai thực hiện đề tài cấp quốc gia và nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành.

Bên cạnh đó, Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 còn đề ra các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục thể thao; Du lịch; Gia đình; Quản lý và phát triển công nghệ; Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ cùng các giải pháp thực hiện. - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=30438&sitepageid=418#sthash.GeNLaz6T.dpuf
Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 sẽ làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; đề xuất nhiệm vụ và ứng dụng kết quả nghiên cứu góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển sự nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc Bộ. Đồng thời, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề nghiên cứu có tính cấp bách trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 đề ra các nhiệm vụ chung bao gồm: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần hiện thực hoá các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình, đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển của ngành, trọng tâm là các nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 92/NQ- CP ngày 08 ngày 12 tháng 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kết hợp với nghiên cứu cơ bản; coi trọng triển khai thực hiện đề tài cấp quốc gia và nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành.

Bên cạnh đó, Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 còn đề ra các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục thể thao; Du lịch; Gia đình; Quản lý và phát triển công nghệ; Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ cùng các giải pháp thực hiện. - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=30438&sitepageid=418#sthash.GeNLaz6T.dpuf
Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đến năm 2021 sẽ làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; đề xuất nhiệm vụ và ứng dụng kết quả nghiên cứu góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển sự nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc Bộ. Đồng thời, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề nghiên cứu có tính cấp bách trong hoạt động thực tiễn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=30438&sitepageid=418#sthash.GeNLaz6T.dpuf

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn